Rådgivende Ingeniør Geoteknikk (RIG)

INSTANES POLAR AS vil som rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG) bidra med følgende ytelser i de forskjellige fasene i flerfaglige prosjekt:

Skisseprosjekt:

-   Foreslå geoteknisk kategori/geoteknisk prosjektklasse.

-   Komplett og detaljert beskrivelse av grunnforholdene.  Forurensingssituasjonen skal beskrives.

-   Hovedarbeider skal identifiseres.

-   Vurdere behov for å lage tilbudsunderlag for eventuelle grunnundersøkelser.

-   Basert på Rådgivende Ingeniør Byggs (RIBs) lastberegning, lage et forslag til type fundamentering.

-   Overslagsberegninger for stabilitet av skråninger, fyllinger og skjæringer.

-   Overslagsberegninger for jordtrykk mot støttekonstruksjoner.

-   Overslagsberegninger for deformasjoner, der deformasjoner er kritisk for løsningen.

-   Kartlegge naboforhold som kan bli påvirket av grunnarbeidene.

 

Forprosjekt:

-   Innarbeide eventuelle endringer i prosjektet og foreta om nødvendig nye beregninger.

-   Om nødvendig oppdatere beskrivelsen av grunnforhold med nye grunnundersøkelser.

-   Oppdatere beskrivelsen av løsninger og konstruksjoner.

-   Gjøre mer detaljerte beregninger der det er nødvendig for verifikasjon av løsningene.

 

Detaljprosjekt:

-   Detaljberegninger og full dimensjonering av alle geotekniske konstruksjoner og arbeider.