Skred og klimaendringer

Skredfaren øker i perioder store nedbørsmengder og ekstrem nedbørsintensitet. Klimamodeller indikerer at vi kan forvente økte nedbørsmengder og ekstremnedbør i Norge de neste 100 årene.

Imidlertid er det viktig å være klar over at omfattende utbygging i skredutsatte områder de siste tiårene har ført til økt frekvens av ulykker og skader forårsaket av skred. Stor mediaomtale av slike hendelser bidrar også til at skredfrekvensen tilsynelatende synes å være økende.

Klimaendringer har så langt hatt liten eller ingen effekt på skredfrekvens i Norge.